แบบประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลทั่วไป

สถาบัน:
ประเภท:

มิติที่ 1 ความสามารถในการให้บริการสมาชิก

1.1 จำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ (ไม่รวมสมาชิกสมทบ)
สมาชิกทั้งหมด(ราย) :
สมาชิกร่วมธุรกิจ(ราย) :

1.2 ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์
ลักษณะ:
มีการจัดสรร 2 ทุน และจ่าย 2 ทุน ทั้ง 2 ปีบัญชี
มีการจัดสรรทั้ง 2 ทุน ทั้ง 2 ปีบัญชี ( โดยจ่ายทุนทั้ง 2 ทุน 1 ปีบัญชี และจ่าย 1 ทุน 1 ปีบัญชี )
มีการจัดสรร 2 ทุน ทั้ง 2 ปีบัญชี ( โดยจ่าย 2 ทุน 1 ปีบัญชีหรือจ่าย 1 ทุน ทั้ง 2 ปีบัญชี )
(1) ไม่จัดสรรทุนและไม่จ่ายทุน ปีใดปีหนึ่งหรือทั้ง 2 ปีบัญชี
(2) มีการจัดสรรทุน 2 ทุน แต่ไม่จ่าย 2 ทุน ทั้ง 2 ปีบัญชี
(3) มีการจ่าย 1 ทุน 1 ปีบัญชีและไม่จ่ายทุนใด 1 ปีบัญชี

1.3 จำนวนประเภทธุรกิจที่สหกรณ์ดำเนินงาน (เฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร)
ประเภท:

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

2.1 สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม(บาท) :
สินทรัพย์หมุนเวียน:
สินทรัพย์รวม(ปีก่อน)(บาท) :

2.2 หนี้สิน

หนี้สินทั้งสิ้น(บาท) :
หนี้สินหมุนเวียน(บาท) :

2.3 ทุน

ทุนของสหกรณ์(บาท) :
ทุนสำรอง(บาท) :

2.4 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน(บาท) :

2.5 กำไร/ขาดทุน

กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน(บาท) :

2.6 ลูกหนี้ระยะสั้น

**กรณี สหกรณ์ที่รับชำระเป็นรายปี (ที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์)
ลูกหนี้ระยะสั้นที่ชำระหนี้ได้ตามกำหนด :
ลูกหนี้ระยะสั้นที่ถึงกำหนดชำระ :

**กรณี สหกรณ์ที่ส่งหักรายเดือน (สหกรณ์ออมทรัพย์)
ลูกหนี้เงินกู้ทั้งหมด :
ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ :

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร

3.1 การใช้เทคโนโลยีการบัญชีในการบริหารจัดการ (ใช้โปรแกรมระบบบัญชี)
ใช้ระบบบัญชี:

3.2 สภาพแวดล้อมการควบคุม (ข้อพิจารณาคลิกที่นี่)
การควบคุมภายใน:

3.3 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม (ข้อพิจารณาคลิกที่นี่)
การควบคุมภายใน:

3.4 ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (ข้อพิจารณาคลิกที่นี่)
การควบคุมภายใน:

3.5 ระบบติดตามและประเมินผล (ข้อพิจารณาคลิกที่นี่)
การควบคุมภายใน:

มิติที่ 4 ประสิทธิภาพการบริหารงาน

4.1 ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ไม่มีการฝ่าฝืนระเบียบ คำสั่งนายทะเบียน ข้อกฎหมาย
ข้อบกพร่อง:
4.2 ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง (2 ปีบัญชีย้อนหลัง) สหกรณ์มีผลการดำเนินงานไม่ขาดทุน
ผลการดำเนินงาน:
4.3 ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติภายใน 150 วัน นับแต่สิ้นปีทางบัญชี
ผลดำเนินการ:
4.4 สหกรณ์จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรับผิดชอบดำเนินงานและธุรกิจของสหกรณ์
ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง: