กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร


พรบ สหกรณ์ 2542
พระราชกฤษฎีกากลุ่มเกษตรกร
กฎกระทรวง
จัดตั้ง
การเลิก
ชำระบัญชี
คำแนะนำ คำสั่ง ประกาศ หนังสืออื่นๆ
การกำหนดข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ checklist การจัดตั้ง แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบางข้อ เปลี่ยนใช้ฉบับใหม่ การมอบหมายและการมอบอำนาจ ยกเลิกมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบระเบียบ การรับทราบระเบียบสหกรณ์ แนวทางปฏิบัติชำระบัญชี กรณีไม่มีทรัพย์สินและเอกสารต่างๆส่งมอบผู้สอบบัญชี ตัวอย่างสำเนารายงานการประชุมใหญ่ที่มีมติแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ แบบบันทึกส่งมอบเอกสารและสมุดบัญชีต่างๆ ระหว่างผู้ชำระบัญชีกับนายทะเบียนกลุุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด แบบบันทึกส่งมอบเอกสารและสมุดบัญชีต่างๆ ระหว่างผู้ชำระบัญชีกับนายทะเบียนสหกรณ์ แนวทางการตรวจการ65 การลงทุนในสถาบันและ คพช การซื้อหุ้นสหกรณ์อื่น ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือ คำนิยามของหลักทรัพย์ ความหมายของสถาบันการเงิน

** เว็บเพจนี้จัดทำขึ้น เพื่อค้นหาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเท่านั้น
พัฒนาโดย: นายสุเมธ ชูรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ