คู่มือปฏิบัติงาน

ค้นหา:

รูปภาพ เรื่อง
การบริหารจัดการกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์
หลักการสหกรณ์
ขอความเห็นชอบวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร
เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ2
ช่องทางการติอต่อสื่อสาร
การออกหนังสือรับรองร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง
การเตรียมการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนแก้ไขระเบียบสหกรณ์
ขั้นตอนแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์
การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์
ขั้นตอนการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งตามเกณฑ์ยกระดับชั้น โดยใช้เครื่องมือ PDCA
ขั้นตอนการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
การเตรียมการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
ขั้นตอนการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์(ใหม่)
กระบวนการวางแผนและบริหารจัดการ(3/3)
กระบวนการวางแผนและบริหารจัดการ(2/3)
กระบวนการวางแผนและบริหารจัดการ(1/3)
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ 3
หลักและวิธีปฏิบัติในการชำระบัญชีสหกรณ์
หลักและวิธีปฏิบัติในการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยฯ ปี 2565
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตสหกรณ์
การขอการรับรองมาตรฐาน GAP พืช
ข้อกำหนด 8 ประการเพื่อการขอรับรอง GAP พืช
ขั้นตอนการปฏิบัติระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ 2543
info-แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย2566(ชัยภูมิ)
เมื่อสมาชิกถูกคณะกรรมการฯมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ
แผนปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 2566
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 2566
มาตรฐานสหกรณ์ 2566
แผนงานโครงการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

พัฒนาโดย : นายสุเมธ ชูรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ