ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพหัวข้อ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายจาดุร อภิชาตบุตร อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ เป็นประธานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน พร้อมด้วยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสุวิทย์ อมรนพรัตรกุล อดีตรองผู้อำนวยการ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้า อ่านต่อที่นี่...
ภาพหัวข้อ
ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ)
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางวราลักษณ์ กุลบบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ) ครั้งที่ 3 เพื่อกำหนดแผนงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดก อ่านต่อที่นี่...
ภาพหัวข้อ
ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โดยนายสุพัฒน์กาจ เบ้าชัยภูมิ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการดังกล่าว อ่านต่อที่นี่...
ภาพหัวข้อ
ร่วมงานพาณิชย์ ROAD SHOW ของดี@ชัยภูมิ
ร่วมงานพาณิชย์ ROAD SHOW ของดี@ชัยภูมิ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีเปิดร่วมงานพาณิชย์ ROAD SHOW ของดี@ชัยภูมิ โดยมีท่านชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งเยี่ยมเยือนสมาชิกกลุ่มอาชีพและสมาชิกในโครงการนำลูกหลานเกษตร อ่านต่อที่นี่...
ภาพหัวข้อ
ลูกหลานกลับบ้านชัยภูมิจัดกิจกรรมเที่ยวปลูกป่าด้วยใจให้แผ่นดิน ครั้งที่ 7
วันนี้ 12 มิถุนายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมินำโดยนายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรสันต์ แดงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมกิจกรรมเที่ยวปลูกป่าด้วยใจให้แผ่นดินครั้งที่ 7 โดยมีคุณเอกรินทร์ เงินฉลาด สมาชิกในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้นำในการจัดกิจก อ่านต่อที่นี่...

ร่างข้อบังคับสหกรณ์ทุกประเภท

ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร

  • ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
  • 1.1 ร่างข้อบังคับ word 1.2 ร่างข้อบังคับ pdf