เอกสารดาวน์โหลด

แผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนของสมาชิก
แบบพิมพ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2565
คู่มือเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี2565
กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ การตรวจสอบกิจการ 2563
ระเบียบ นทส.ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
ประกาศ นทส. ความสัมพันธ์ของสมาชิกสมทบฯ
ประกาศ คพช. ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562