แบบประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์

ระบบสนเทศและเครือข่าย
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ

คู่มือปฏิบัติงาน

การจัดการองค์ความรู้

การดำเนินการโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร

นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ หาแนวทางในการสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรที่มีความเข้มแข็งให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหลานสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการ ประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อพัฒนาถิ่นกําเนิด ช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดทํา โครงการ “นําลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่อ อาชีพเกษตรกร”...

อ่านต่อที่นี่
แนวทางการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ด้วยเกษตรกรไทย ในช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาหลายด้าน ทั้งปัญหาจากภัยธรรมชาติ ราคาปัจจัยการผลิต ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ํา ทําให้เกษตรกรทําการผลิตมีรายได้ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย ปัญหาหนี้สินภาค เกษตรอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบทางการเงินเป็นอย่างมากไม่สามารถใช้ หนี้ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้สินให้เกษตรกรในส่วนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ลดต้นทุนในการ ผลิตและมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือนและเหลือพอในการส่งชําระหนี้...

อ่านต่อที่นี่
แนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งตามเกณฑ์ยกระดับชั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถดําเนินงานอํานวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกได้อย่าง เหมาะสม ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย คําสั่ง หรือประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์และแก้ไขหรือ ป้องกันปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ได้อย่างดี สอดคล้องตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ นโยบายรัฐบาล ซึ่งการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งนั้น สําหรับในปี 2564 มีเป้าหมายการรักษา ระดับชั้น 1 หรือ ชั้น 2 การยกระดับชั้น จากชั้น 3 ไปชั้น 2 หรือจากชั้น 2 ไปชั้น 1 ของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร เป็นการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุล ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ

อ่านต่อที่นี่

พัฒนาโดย : นายสุเมธ ชูรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ