แบบประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์

ระบบสนเทศและเครือข่าย
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ

พัฒนาโดย : นายสุเมธ ชูรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ